Has oblidat les teves dades?

subheader

Condicions de la sol·licitud

CONDICIONS POST-VENDA TERMINALS MÒBILS

Les condicions de manteniment post-venda de terminals són:

 1. Servei de substitució de terminals mòbils avariats subministrats per Vodafone (sempre que el terminal tingui una avaria acreditada per el servei postvenda de Vodafone) Sota les següents condicions:
  • El terminal serà substituït per un altre del mateix model que l’adquirit per el client, sempre que hi hagi disponibilitat de estoc, o en el seu defecte, per un altre de similars característiques.
  • El temps aproximat de substitució serà de 24-48h des de que es tramiti la sol·licitud a través del servei gestió de empreses 122/1442
  • El servei de substitució es per terminals mòbils no obsolets, es a dir, terminals en els que el temps de comercialització per Vodafone no es superior a 30 mesos.
  • El IMEI del terminal entregat per el client haurà de coincidir amb l’IMEI del terminal avariat reportat a la sol·licitud de substitució. En cap cas s’acceptaran terminals amb IMEI’s d’altres operadors aliens a Vodafone.
 2. Servei de reparació exprés del terminal mòbil avariat subministrat per Vodafone al client, sota les següents condicions:
  • Reparació del problema detectat i devolució del terminal reparat en les mateixes condicions estètiques en que ha estat entregat el terminal.
  • El mig termini de reparació serà de 5 dies laborables des de que es recull físicament el terminal al client fins que es realitza el primer intent d’entrega.
  • Es facilitarà un terminal de préstec que podrà ser utilitzat durant el temps que duri la reparació, de gamma i característiques similars al telèfon entregat a reparar.
  • Es podran incloure accessoris (bateria i carregador) dins la reparació del terminal, sempre i quan el motiu de la reparació estigui relacionat amb aquests.
  • Si el fabricant determina que el terminal es irreparable es tornarà sense reparar.

Els terminals de substitució no son terminals nous necessàriament, però si estaran en perfecte estat d’us i funcionament. Queden exclosos d’aquesta política els terminals tipus Notebooks, tablets i Iphone.

En cas de que el terminal entregat sigui diferent al notificat com avariat, Vodafone es reserva el dret d’aplicar a la factura del servei un càrrec al client per import igual al del valor d’inventari del terminal substituït.

Es recomana, fer còpia de seguretat de la memòria del seu terminal abans de ser entregat per la seva reparació o substitució i que retiri la targeta SIM o d’altres targetes de memòria. En cas contrari no es podran recuperar, ja que per política de seguretat, es procedirà al formateig de dades i destrucció de les targetes prèviament al tractament del terminal.

Queden exclosos del servei els terminals iPhone.

CONDICIONS POST-RENTING

Quines possibilitats hi ha al finalitzar el període de renting?

 1. Allargar 1 any més amb un descompte de la quota.
 2. Renovar hardware. Canvi dels equips per uns de nous.
 3. Quedar-se el hardware. Pagant el valor residual.

Els imports de les quotes es fixen al finalitzar el renting.

CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA DE LLOGUER DE HARDWARE

Obligacions en cas de sinistre:

L'arrendatari ha de comunicar fefaentment a l'arrendador el sinistre, com a màxim dins dels cinc dies següents, ha de facilitar tota la informació de què tingui coneixement sobre els motius i circumstàncies del sinistre, la seva naturalesa, així com l'import aproximat dels danys i el lloc en què aquests poden ser constatats, en un termini màxim de cinc dies a partir de la notificació descrita amb anterioritat. En cas de robatori, cal presentar una denúncia davant les autoritats judicials i s'obliga, en cas de recuperació posterior de tots o part dels objectes robats, a avisar immediatament a l'arrendador. Haurà d'abstenirse de procedir a reparacions sense la conformitat per escrit dels asseguradors. Haurà de prendre totes les mesures necessàries per a la salvaguarda del material. L'incompliment de les disposicions precedents, igual que qualsevol declaració falsa, exageració de l'import dels danys i ocultació, comportarà la caducitat de qualsevol dret de reclamació.

Riscos coberts

Dins dels límits establerts a la pòlissa, l'assegurador assumeix la cobertura dels riscos que més endavant s'indiquen. L'assegurador indemnitzarà els danys materials soferts pels béns assegurats, descrits en les condicions particulars, com a conseqüència directa d'una causa accidental, sobtada i imprevista, no classificada com a risc exclòs. Per tant, l'assegurador indemnitzarà els danys deguts a: Imperícia, negligència, a l'acció directa de l'energia elèctrica, el robatori, l'atracament, l'incendi, caigudes, impactes, acció de l'aigua …

Com a conseqüència l'assegurador indemnitzarà els danys deguts a:

 1. Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal de l'assegurat o d'estranys.
 1. L'acció directa de l'energia elèctrica com a resultat de curtcircuits, arcs voltaics, sobretensions, manca d'aïllament i altres efectes similars, així com la deguda a pertorbacions elèctriques conseqüents a la caiguda del llamp.
 1. Errors de disseny, fabricació o muntatge, defectes de fosa, de material, de construcció, de mà d'obra i ocupació de materials defectuosos, quan hagin expirat les corresponents garanties.
 1. Robatori, atracament i seqüeles materials d'aquests actes.
 1. Incendi, fum, sutge, gasos corrosius, chamuscamiento, caiguda del llamp, explosió, així com els productes amb motiu de l'extinció d'incendis, enderrocaments, evacuacions o trasllats, com a conseqüència d'aquests fets.
 1. Caigudes, impacte, col·lisió, així com obstrucció i entrada de cossos estranys.
 1. Defectes de greixatge, afluixament de peces, esforços anormals i autocalentament.
 1. Fallada en els dispositius de regulació.
 1. Acció de l'aigua i humitat.

Riscos Exclosos:

 • Els produïts quan el sinistre s'origini per culpa greu de l'assegurat.
 • La destrucció dels béns assegurats fora del lloc descrit a la pòlissa.
 • Els sinistres produïts a conseqüència de conflictes armats, efectes mecànics, tèrmics i radioactius.
 • Els riscos extraordinaris emparats pel Consorci de Compensació d'Assegurances.
 • Els causats per defectes ja existents. Per desgast com a conseqüència de l'ús.
 • Experiments, assajos. Els furts i/o desaparicions.
 • El robatori i/o espoliació a vehicles automòbils que no compleixin les següents condicions:
  • Tenir sostre o capota fixa.
  • Estar estacionat degudament tancat amb clau.
  • Que el robatori sigui dut a terme entre les 6:00 i les 22:00 hores (aquest requisit no s'aplica si el vehicle es troba en un garatge tancat o en un estacionament vigilat).
  • L'Equip assegurat s'ha de trobar en el maleter del vehicle sense estar a la vista.
PUJAR